לוח רכב >

זכרון דברים לקניית/מכירת רכב

זכרון דברים

גרסת הדפסה

זכרון דבריםשנערך ונחתם ב:________________ בתאריך: ______________


בין : ____________________ ת.ז: _______________ כתובת: ______________________ טל': ________________
(להלן: "המוכר")


לבין : ____________________ ת.ז: _______________ כתובת: ______________________ טל': ________________
(להלן: "הקונה")


הואיל:
והמוכר מצהיר כי הינו הבעלים הרשום והמחזיק כדין של רכב מסוג _______________________________

מספר רישוי _______-__________-_______ משנת ייצור _________ מספר מנוע ______________ (להלן: "הרכב");
והואיל:
והמוכר מצהיר כי הרכב נקי מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או תביעה ו/או זכויות צד ג' כלשהן;
והואיל:
והמוכר מצהיר כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברשיון הרכב המקורי, וכי לא נעשו שינויים שאינם מותרים על פי דין, וכי כל המיסים, התשלומים, דוחות החניה, דוחות המשטרה ואגרת השימוש בכבישי אגרה שולמו במלואם;
והואיל:
והקונה מצהיר כי בדק את הרכב, את מצבו החיצוני, הפנימי והמכני, ומצא כי הרכב במצב תקין וטוב לשביעות רצונו המלאה;

לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:


 1. תמורת הרכב ישלם הקונה למוכר סך של ___________ ₪.
 2. במידה ובוצעה החלפת רכבים, כל המוצהר במסמך זה חל על שני הצדדים.
 3. נתקבל בהחלפה רכב מסוג ____________________ מס' רישוי _____________ שמוערך ____________ ₪ בתוספת ____________ ₪.
 4. במעמד חתימת הסכם זה ישלם הקונה למוכר סך של ___________ ₪ על החשבון, והמוכר מאשר בחתימתו על הסכם זה קבלת סך של __________ ₪ מהקונה.
 5. הקונה מצהיר כי ראה ובדק את הרכב וביצע את כל הבדיקות הדרושות לו והוא מוותר מראש על כל טענת פגם ו/או אי התאמה ומצא כי הרכב לשביעות רצונו.
 6. המוכר מתחייב ומצהיר בזאת, כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברשיון המקורי של הרכב, כי לא נעשו ברכב שינויים כלשהם המחייבים שינוי ו/או תיקון הרשיון המקורי, וכי לא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים על פי דין.
 7. החזקה ברכב תימסר לקונה ביום ___________ ומוסכם על הצדדים כי מיום העברת החזקה יהיה הרכב של הקונה ושלו בלבד, גם אם טרם הועברה הבעלות הפורמלית במשרד התחבורה ו/או ברשות הרישוי.
 8. המוכר מתחייב לשאת בכל קנס בגין עבירת חניה או תעבורה או כל תשלום אחר הקשור לשימוש בכלי הרכב מיום חתימת הסכם זה ועד מועד מסירת הרכב.
 9. הצדדים מסכימים כי הוצאות העברת הבעלות יחולו על הקונה.
 10. צד המפר הפרה יסודית את החוזה ישלם לצד שמנגד סך של ___________₪ כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, ללא הוכחת נזק.
 11. הצדדים מאשרים בזאת כי קראו את החוזה, הבינו את תוכנו וחתמו עליו מרצונם החופשי.

ולראיה באו הצדדים על החתוםהקונה
המוכר